Algemene Voorwaarden

 1. Huidige algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling (“Transactie”) die wordt geplaatst door een bezoeker (“Klant”) van onze webshop. De Voorwaarden verschijnen in . De Klant zal geen toegang worden verschaft tot de webshop indien de Voorwaarden niet expliciet worden aanvaard. De Transactie zal bijgevolg niet kunnen plaatsvinden indien de Klant de Voorwaarden niet expliciet aanvaardt. De Voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de Klant.

 2. De prijzen zoals weergegeven in de webshop zijn steeds in EURO en inclusief BTW.

  Promoties en kortingscodes worden steeds op tijdelijke basis verleend en nemen einde op datum zoals vermeld. Promoties en kortingscodes zijn in geen geval cumuleerbaar.

  De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

 3. Promoties en kortingscodes worden steeds op tijdelijke basis verleend en nemen einde op datum zoals vermeld. Promoties en kortingscodes zijn in geen geval cumuleerbaar.

  De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de producten binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling op de woonplaats van de Klant afgeleverd.

  Indien Tipsy door uitzonderlijke omstandigheden uw bestelling niet binnen 30 dagen na de orderbevestiging kan verzenden, kunt u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.

  Indien de Klant van mening is dat de levering niet conform de aanvraag is, dient de Klant Tipsy binnen 7 werkdagen op de hoogte te stellen van het probleem, onder vermelding van het ordernummer, per e-mail naar webshop@tipsy.beer.

 5. Tipsy behoudt zich het recht voor uw bestelling te verzenden van zodra betaling is ontvangen.

 6. De eigendom van het verkochte product zal pas worden overgedragen op de Klant na ontvangst van volledige betaling door de Klant van zowel de hoofdsom, intresten, kosten en bijkomende prestaties.

  Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud worden de risico’s integraal overgedragen op de Klant op het ogenblik van de levering.

 7. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarbij een contractspartij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als het gevolg van een vreemde oorzaak die niet aan de contractspartij kan worden toegerekend. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van producten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim en dergelijke meer. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 8. In overeenstemming met de Europese en Belgische regelgeving inzake bescherming van consumenten beschikt de consument (in de zin van artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen) over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen. Rechtspersonen en andere ondernemingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van huidige herroepingsclausule. De consument draagt de directe kosten en het risico van het terugzenden van de producten.

  Producten die specifiek voor de Klant zijn ontworpen en/of die op korte termijn kunnen bederven, worden niet teruggenomen en de Klant kan hiervoor geen beroep doen op de herroepingsclausule.Het herroepingsrecht vervalt wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

  Alleen artikelen die via de webshop (op afstand) zijn aangekocht kunnen worden geretourneerd.

 9. Consumenten hebben recht op een wettelijke garantieperiode van twee jaar te rekenen vanaf de levering van producten. Garantie kan enkel worden verleend voor zover de producten in oorspronkelijke staat, ongebruikt en in originele verpakking worden terugbezorgd.

  De wettelijke garantietermijn als voorzien ten voordele van consumenten is niet van toepassing indien de Klant een rechtspersoon is die handelt binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. In voorkomend geval is de wettelijke regeling verborgen gebreken (artikel 1641-1649 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing.

 10. Iedere klacht dient op straffe van verval uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering geformuleerd te worden en gestaafd met gedateerde foto’s waaruit eventuele gebreken blijken en dit per e-mail gericht aan webshop@tipsy.beer.

 11. De nietigheid van een of meerdere clausules van de Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van alle andere clausules van huidige Voorwaarden.

 12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Om u de beste beleving te garanderen van onze website maken wij gebruik van cookies.

Ben jij 18 jaar of ouder?

Als je nog geen 18 jaar bent dan ben jij nog te jong om Tipsy te zijn!